شماره تماس:33677104 028 |  پست الکترونيکی : mthec.raja@gmail.com


شورای سياست گذاری


مدير مسئول دکتر جهانگیر بيابانی  مرکز آموزش عالی رجاء
سردبير دکتر نادر مهرگان دانشگاه بوعلی سينا همدان
مدير داخلی دکتر رضا محسنی دانشگاه شهيد بهشتی