شماره تماس:33677104 028 |  پست الکترونيکی : mthec.raja@gmail.com


سال دوم، شماره سوم (پیاپی 4)، پاییز 1393

مقایسه تاثیر تامین مالی دولت از طریق افزایش نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی بر تولید و تورم
   نویسنده / نویسندگان : حسین صمصامی، فرشته احمدلو، سید امیر عظیمی

مقايسه الگوي خودتوضيح جمعي ميانگين متحرک، روش‏هاي هموارسازي و رگرسيون فازي در پيش ‏بيني ارزش افزوده بخش صنعت ايران
   نویسنده / نویسندگان : سمانه نگارچی، سید عبدالمجید جلایی

تحليل اثر شوک سياست پولي بر متغيرهاي بخش مسکن در ايران
   نویسنده / نویسندگان :  جهانگیر بیابانی، غلامرضا یاوری، غلامرضا نعمتی

سیستم های نوین پرداخت الکترونیکی و اثرات اقتصادی، اجتماعی و نهادی آن
   نویسنده / نویسندگان :  حسن گلمرادی، فرهاد دژپسند

بررسی تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر تجارت خدمات گردشگري و خدمات مالي در کشورهاي منتخب
   نویسنده / نویسندگان : سميرا قانع، عليرضا شکيبايي، حسين اکبري فرد

بررسی رابطه شاخص تجارت و نرخ ارز واقعی
   نویسنده / نویسندگان : نسیبه زارعی، سیدعبدالمجیدجلایی

آيا گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات، توزیع درآمد را نابرابرتر مي كند؟
   نویسنده / نویسندگان : وحید مهربانی