شماره تماس:33677104 028 |  پست الکترونيکی : mthec.raja@gmail.com


عنوان مقالات سال اول، شماره اول، زمستان 1392

آثار شوک های نفتی بر نوسانات  بخش مسکن ایران : یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)  
   نویسنده / نویسندگان : پروانه اصلانی

صادرات و نرخ ارز : مطالعه ای با توابع ضربه - پاسخ در یک مدل Panel VAR 
   نویسنده / نویسندگان : سید حمید رضا اشرف زاده ، میترا رحمانی، زهرا آقاجانی، حبیبه فتحی

بررسی رابطه درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج دولت در کشورهای در حال توسعه (رویکرد علت و معلولی و مقایسه کشورهای اُپک و غیر اُپک)
   نویسنده / نویسندگان : محسن مهرآرا، فاطمه قامتی

کاربرد قراردادهای آتی در پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت فلزات اساسی برای تولیدکنندگان داخلی
   نویسنده / نویسندگان : خدیجه حسنلو ، حمیدرضا حدادیان

اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران
   نویسنده / نویسندگان : احمد تشکینی، قاسم تشکینی

ارتباط بین تورم ، رشد اقتصادی و رشد نقدینگی در ایران با استفاده از مدل VARMA - MGARCH
   نویسنده / نویسندگان : محسن ابراهیمی، فرشید عفتی باران، کبری مفتخر دریایی نژاد

پیامد تغییر واحد پول ملی : آیا حذف چهار صفر از ریال تورم زاست ؟
   نویسنده / نویسندگان : محمد نوفرستی، زهرا نوروزی