شماره تماس:33677104 028 |  پست الکترونيکی : mthec.raja@gmail.com


سال دوم، شماره اول، پیاپی 2، بهار 1393

FDI جنوب - جنوب در مقابل FDI شمال - جنوب : مقایسه تحلیلی ایران با کشورهای سند چشم انداز 
   نویسنده / نویسندگان : میترا رحمانی

پیش بینی قیمت جهانی نفت به روشهای سری زمانی فازی و روش کلاسیک آماری ARIMA و مقایسه نتای 
   نویسنده / نویسندگان : احسان قمری ، مریم شهابی طبری

بررسی ارتباط بین هزینه های آموزشی و بهداشتی دولت و رشد اقتصادی ایران - مطالعه تطبیقی با کشورهای منتخب (2007-1997)
   نویسنده / نویسندگان : امیر سیدی راهجردی، احسان قمری، جهانگیر بیابانی، مریم شهابی

بررسی تکانه های تحریم (محدودیت ارزی) بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران و چشم انداز آن
   نویسنده / نویسندگان : اسفندیار جهانگرد، علاءالدین ازوجی، علیرضا فرهادی کیا، امیر خالصی

تمرکز جغرافیایی در صنعت ایران و عوامل موثر بر آن
   نویسنده / نویسندگان : نادر مهرگان، یونس تیموری

بررسی تاثیر نااطمینانی درآمدهای نفتی بر سیاست های مالی : بررسی نمونه ای اقتصاد ایران
   نویسنده / نویسندگان : احمد امامی میبدی، آرش اعظمی

ارایه یک چارچوب جامع برای دسته بندی انواع روش های نوین ارزیابی ریسک
   نویسنده / نویسندگان : شمسی قاسمی، رحیم محمودوند

تحلیل حساسیت قیمت گذاری اختیار خریدهای اروپایی به روش دوخت دوجمله ای
   نویسنده / نویسندگان : خدیجه حسنلو، سیما مردانلو