شماره تماس:33677104 028 |  پست الکترونيکی : mthec.raja@gmail.com


سال دوم، شماره دوم (پیاپی 3)، تابستان 1393

قاعده پولی بهینه و جبران آثار منفی افزایش قیمت حامل¬های انرژی بر توزیع درآمد
   نویسنده / نویسندگان : حسین صمصامی، محمدحسین پورکاظمی، فاطمه انصاری

انحراف نرخ ارز از مسیرتعادلی و تأثیر آن بر چرخه¬های تجاری در ایران
   نویسنده / نویسندگان : نسیبه زارعی، مهدی خسروی، سیدعبدالمجیدجلایی

مقایسه‌ی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران
   نویسنده / نویسندگان :  محمدرضا حسینی، سیده وجیهه میکائیلی

طراحي مدلي براي پيش‌بيني همگرا با بهينه‌يابي پارامترهاي VARIMA (مطالعه موردی: پيش‌بيني سهم بازارهای استانی شرکت آلفا در بازار روغن‌های نباتی ایران)
   نویسنده / نویسندگان :  بيت‌الله اکبري‌مقدم، رضا يعقوبي‌شاد

علل پیدایش سیکل‌های تجاری در ایران و راهکارهای برون‌رفت از آن
   نویسنده / نویسندگان : ابراهیم گرجی، مرجان قوامی، یزدان گودرزی فراهانی

تأثیر کسری بودجه دولت و تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: رهیافت رگرسیونی انتقال ملایم
   نویسنده / نویسندگان : عبداله محمودی، فاروق آذرنگ