شماره تماس:33677104 028 |  پست الکترونيکی : mthec.raja@gmail.com


درباره نشریه:

موسسه آموزش عالی رجاء با هدف اشاعه و گسترش آموزش و تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه دانش اقتصاد و بر اساس نیاز جامعه سال 1374 فعالیت خود را آغاز نمود و پس از دو دهه فعالیت در سال 1392 با اخذ موافقت هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ  6/ 8 /1392 مجوز انتشار نشریه "نظریه های نوین اقتصادی" را دریافت نمود و براساس نامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به شماره 234619/ 3/ 3 مورخ 6/ 11/ 94 به عنوان "نظریه های اقتصاد مالی"  تغییر نام یافت.