شماره تماس:33677104 028 |  پست الکترونيکی : mthec.raja@gmail.com


شناسنامه نشريه

صاحب امتياز: موسسه آموزش عالی رجاء

مدير مسئول : دکتر جهانگير بيابانی

سردبير: دکتر نادر مهرگان

مدیر داخلی : دکتر رضا محسنی

شاپا: 5724-2476 ( 2339 - 2383)

دعوت به ارسال مقاله
    بدينوسيله درخواست می شود مقالات پژوهشی خود را در زمينه های اقتصاد مالی و ساير موضوعات مرتبط به آدرس پست الکترونيکی mthec.raja@gmail.com ارسال و جهت پیگیریهای بعدی با کارشناس نشریه خانم زهرا شربیانی به شماره  33677104-028 تماس  حاصل نمایید.
     لازم به ذکر است در نگارش مقالات ارسالی ، دستورالعمل راهنمای تدوين مقالات به طور کامل رعايت شود. بديهی است مقالاتی قابل چاپ در مجله خواهد بود که حائز امتيازات لازم در داوری مقالات گردد.


به اطلاع کلیه عزیزان می رساند براساس صورتجلسه مورخ 6/ 8/ 1392 هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فصلنامه پژوهشی نظریه های نوین اقتصادی انتشار گردید و براساس نامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به شماره 234619/ 3/ 3 مورخ 6/ 11/ 94 با عنوان نظریه های اقتصاد مالی تغییر نام یافته و جهت اخذ اعتبار درجه علمی و ارزیابی کمیسیون نشریات منتشر می گردد.